Skip to content Skip to footer

Privacybeleid - Fysio Terworm

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. De AVG geeft mensen meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook in mijn fysiotherapiepraktijk geldt de AVG.

Fysio Terworm hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Fysio Terworm houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder dus de AVG. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Fysio Terworm ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Fysio Terworm verwerkt uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van mijn dienstverlening in de zorg. Wettelijk gezien ben ik verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien ik zorg wil verlenen.

Uw persoonsgegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces en de financiële afhandeling hiervan;

Geanonimiseerd voor doelmatig beheer en beleid;

Geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Voor bovenstaande doelstellingen verwerkt Fysio Terworm de volgende gegevens:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
Contactgegevens (telefoon, e-mailadres)
Burgerservicenummer (BSN)
Nummer en soort identiteitsbewijs
Verzekeringsgegevens

Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij mij komt.

Ik verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van goede zorg te kunnen voorzien. Er zijn geen andere therapeuten en/of administratieve medewerkers in dienst die toegang zouden hebben tot uw gegevens. Uw gegevens worden voor een periode van 15 jaar bewaard (vanaf de laatste behandeling) conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

Ik verstrek uitsluitend noodzakelijke gegevens aan overige behandelaars. Aan overige derden alleen met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

Het verwerken van declaraties;

Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Fysio Terworm

Terworm 10
6411 RV Heerlen

+31 (0) 6 21 20 18 19
info@fysioterworm.nl

Medewerker gegevensbescherming:

Ralph Habets

× WhatsApp